Add watermark to Protect Your Photos and Videos Chia sẻ Tiếng Việt

Cách dễ dàng để thêm mờ

Ở đây anh có thể thêm hình Ảnh và miễn phí

Thêm mờ trên ảnh miễn phí

Chìa khóa có Wmark.me

  • Tạo hình mờ hoặc tải tự mờ tin để sử dụng trong tương lai
  • Thêm mờ ngay lập tức, nhiều hình ảnh và đoạn video trong một cú click

Để bắt đầu sử dụng {kjbqewf anh cần phải đăng nhập với bức Điện tài khoản.

Từ chối trách nhiệm và quy tắc

  • Trang web này (WMark.me) và bức Điện bot @wmarkbot làm việc như là không có bất kỳ hành
  • Một số video hay ảnh có thể không được chuyển đổi
  • Truy cập cao cấp không đảm bảo rằng các hệ thống sẽ làm việc 24/7
  • Này quy tắc có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà thông báo
  • Chuyển đổi phương tiện truyền thông sẽ lưu trữ 24 giờ ở trang web (WMark.me) và sau sẽ được loại bỏ
Open Full Access

Bắt đầu ở đây

hoặc mở @wmarkbot và đăng nhập từ đó
Nhấn để Tạo ra mờ nút